Nikolaj Nikitin Quartet feat. Michael “Patches” Stewart

Piestany, Slovakia